TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NYNÍ JIŽ NEJSOU AKTUÁLNÍ, PŘEJDĚTE PROSÍM NA NOVÉ:
 

www.ms-csa.cz


 

Informace o nás

Naše mateřská škola je umístěna v obytném domě, jako typizovaná mateřská škola ve středu města Havířova. Je trojtřídní. Oddělení mateřské školy jsou dopoledne rozdělena podle věku dětí na nejmladší ve třídě kuřátek, střední ve třídě koťátek a nejstarší ve třídě sluníček. Odpoledne jsou oddělení věkově smíšená. Děti po obědě odpočívají ve dvou stabilních lehárnách. Dětem s nižší potřebou spánku je nabízen jiný klidný program namísto odpočinku na lůžku. Dostatečně velké, prosluněné prostory tříd umožňují vytvoření pracovních center i míst pro klidnější nebo rušnější pohybové aktivity. Nabízíme kvalitní standardní i nadstandardní péči všem dětem naší mateřské školy /zájmové činnosti výtvarné, pěvecké, hudební,pracovní,umělecké,taneční, kulturní i sportovní akce, odpoledne pro rodiče a děti, školu v přírodě, plavecké kurzy, výlety do ZOO, do Beskyd, možnost naučit se základům angličtiny, děvčátka se mohou přihlásit do kroužku mažoretek apod. Ve vzdělávaní dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání.

 

Snaha všech zaměstnanců školy vede k tomu, aby byly děti maximálně šťastné a spokojené.

I když je mateřská škola umístěna v centru města, má kromě své rozlehlé,nově zrekonstruované zahrady v blízkosti dva velké zelené parky a nově postavené dětské hřiště s velkým vybavením průlezek a dalších zařízení, které děti využívají při svých hrách a pohybových aktivitách.

Mateřskou školu navštěvují děti od tří do šesti let a většina bydlí v blízkosti mateřské školy.

Všechny zaměstnankyně mat. školy si spolu dobře vzájemně rozumí, panuje přátelská nálada.

 

Spolupráce s rodiči se daří rozvíjet na velmi dobré úrovni k čemuž přispívají společné akce / odpoledne s rodiči/, vánoční i jarní besídky pro rodiče s kulturním programem dětí. Nadále budeme pokračovat v naší tradici – spolupráci s dalšími partnery jako např. se Základní školou, jinými mateřskými školami,Základní uměleckou školou v Havířově, , lékaři,logopedem, knihovnou, Magistrátem města, ….apod. Zaujal nás projekt „ Kurikulum podpory zdraví v mat. škole“, který nás inspiroval k vypracování koncepce naší MŠ „Veselé pískání – zdravé dýchání“ podle profesora Václava Žilky .

 

Našim záměrem ve vzdělávání je orientovat se k tomu ,aby si dítě od útlého věku osvojovalo základy klíčových kompetencí a získávalo tak předpoklady pro své celoživotní vzdělávání. A k tomu nám napomáhají i různé akce a činnosti pořádané v naší mateřské škole jako jsou například :

 • veselé zahájení školního roku

 • různé besedy se zajímavými lidmi / hudebníci, policie,hasiči, spolupráce s knihovnou /

 • návštěvy dopravního hřiště

 • individuální práce s dětmi / spolupráce s rodinou , informace rodičům/

 • využívání všech příležitostí pro vytváření pěkných vzájemných vztahů např. oslavy narozenin , společná příprava dětí ke dním -Den dětí, Den matek, …

 • zařazování dětí podle jejich zájmů ( do činností pěveckých, výtvarných, pracovních, tanečních , dramatických,konstruktivních v Lego učebně, základy angličtiny, kroužku mažoretek, plaveckého výcviku „ Delfínek „)

 • návštěvy v 1.třídě na základních školách Na Nábřeží, Gorkého,..

 • využívání učebny LEGO DACTA k všestrannému rozvoji dětí

 • aktivní zapojení dětí do výzdoby interiéru svých tříd i mateřské školy

 • návštěvy divadel v Havířově i loutkového divadla v Ostravě

 • návštěvy hudebních pořadů a koncertů , výtvarných výstav,…

 • v rámci ozdravného režimu provádění Žilkovy metody hry na zobcovou flétnu „Veselé pískání – zdravé dýchání“

 • dětský KARNEVALOVÝ DEN v mateřské škole

 • vystoupení dětí před rodiči na Vánoční besídce, oslavě Dne matek, Rozloučení s předškoláky a podobných akcích,..

 • pořádání polodenních i celodenních výletů autobusem, vlakem / ZOO, ke zvířátkům na dvorek, do tajuplného lesa, do Beskyd, spojené s návštěvou solné jeskyně,… /

 • každoroční Škola v přírodě / v Beskydech /

 • aktivní účast v akcích pořádaných městem - Bambiriáda, Den Země, Školkohrátky, a podobně.

   

Protože výchova i vzdělávání předškolních dětí v mateřské škole vyžaduje odborný, citlivý a odpovědný přístup učitelky, budou se dále vzdělávat a poznatky čerpat ze studia odborné literatury a seminářů, aby děti v mateřské škole byly vzdělávány profesionálním způsobem. Úkolem naší mateřské školy je doplňovat rodinnou výchovu a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení.

Filozofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností,zájmu a potřeb.

V každé třídě pečují o děti dvě učitelky, které se střídají v ranních a odpoledních směnách a v době nejnáročnějších činností, mezi které patří převlékání na pobyt venku, vycházka, příprava na oběd a příprava k odpočinku se učitelky překrývají a společně s provozní pracovnicí dětem pomáhají.


Kontakt

Mateřská škola Havířov-Město Čs. armády 5/201

Čs. Armády 5/201
736 01 Havířov - Město


+420 596 814 729